+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test Laboratuvarıİletişim
Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası

Politika Vizyonu

Çevreyi korumayı ve müşterilerimiz için sürdürülebilirliği kolay bir tercih haline getirmeyi hedefliyoruz.

Politika

Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımımızın 2006 yılından bu yana ISO14001 çevre yönetim sistemi için hazırlanan prosedür ve dökümanlar bulunmaktadır. Bu nedenle çevresel etkilerimizi düzenli olarak değerlendirmenin yanı sıra amaçlar ve hedefler belirleyerek sürekli gelişim sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Kirliliği önlemeyi ve çevre ile ilgili konularda tüm yasal yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere sürdürülebilirlik yolunda sergilenen uluslararası girişimleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Bu kapsamda temel çevresel etkiler aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır:

 • Kaynak tasarrufu ve maddi tasarruf yapabilmelerine yardımcı olmak için müşterileri sürdürülebilir ürünlere ve çözümlerini kullanmaya teşvik etmek,
 • Karbon emisyonunu iklim bilimiyle uyumlu şekilde azaltmak,
 • Önemli ham maddeleri sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmek ve kaynakları etkin şekilde kullanmak (ayrıca bkz. Ahşap ve Kağıt Politikası),
 • Tekrar kullanıma ve geri dönüşüme teşvik etmek ve çalışmalarımızı atık sahalarına sıfır atık gönderimi konusunda hedeflemek,
 • Giderek artış gösteren kaynak kıtlığını ele almak için inovasyonu ve döngüsel ekonomi çözümlerini desteklemek,

Çevre hedeflerimiz kısa vadede yıllık hazırlanmakta ve paylaşılmaktadır. Uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Çevre uygulamalarımız Kalite Birimi tarafından yürütülmektedir. Çevre görevlisi atanarak yetkilendirilmiştir.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilirlik amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız çalışmalarımıza dahil edilmektedir.

Sürdürülebilirlik performansımız düzenli olarak takip edilmekte ve yıllık sürdürülebilirlik verileri şirket dışında da güvence altına alınmaya çalışılmaktadır.

Çevresel Göstergeler

Ürünlerimizin potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesi müşteri ile teklif aşamasında görüşülmekte ve gerekli bilgiler verilmektedir. Ürünlerimizde kullandığımız kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Belgeleri müşterilerimize sunulmaktadır. Yine teklif aşamasında ürün yaşamı son bulduğunda atık kodunun ne olacağı ve nasıl bertaraf edileceği belirtilmektedir. Ürünlerimizde kullandığımız tüm malzemeler REACH yönetmeliğine uygun olarak temin edilmekte ve kullanılmaktadır. Her 6 ayda bir REACH beyanı alınmaktadır.

Sera Gazı Emisyonları

Şirket SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında bulunmadığı için Sera Gazı takibi yapılmamaktadır. SF6 gazı kullanımı nedeniyle FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK takip edilmektedir. Ancak yönetmeli ğin” İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamaları” Madde 2 c) bendi gereğince bu yönetmeliğe de tabi olmadığımız anlaşılmıştır.

Hava Kalitesi

Çevre İz inleri kapsamında 2010 yılında tüm birimlerde Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince gerekli değerlendirmeler yapılmış ve emisyon ölçümü ASO Laboratuvarına yaptırılmıştır. Bölgesel bir risk durumunda tekrarlanacaktır.

Enerji Yönetimi

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince Fabrikamızda 2010 yılından bu yana LPG kullanımı , Fuel oil kullanımı ve Elektrik kullanımı nedeniyle toplam TEP (Ton Eşdeğer Petrol) hesaplamaları yapılmaktadır. Bu hesaplama yönetmelikte 1000 TEP ve üzeri kuruluşlar Enerji yöneticisi görevlendirilmesi gereğine tabi olup olmamamız açısından yapılmakta ve izlenmektedir. Elektrik kullanımımız ayrıca takip edilmektedir. Aylık Elektrik kullanımı ciromuz ile bağlantılarak hedeflenmiştir.

Atık Yönetimi

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş olarak her üç yılda bir Atık Yönetim Planı hazırlamakta ve Bakanlığın yaptığı denetim sonrasında AYP onayı alınmaktadır. Emek’te üretilen atıklar lisanslı olan kuruluşlara bertaraf, gerikazanım gibi işlemler için kayıtlı olarak gönderilmektedir. Her yıl geçmiş yıla ait atıklar Nisan ayına kadar Bakanlık online sisteminde Çevre Görevlisi tarafından beyan edilmektedir. Atıklar için Emek’te tüm alanlarda atıkların ayrı toplanmasına imkan sağlayacak atık kapları bulunmaktadır. Atıkların Yönetimi “ 29314 sayılı ve 2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliğine” göre işlem görmektedir.

Su ve Atık Su Yönetimi

Su kullanımımız taşıma su olarak yapılmakta ve su kullanımımız yıllık olarak takip edilmektedir. Yıllık su kullanım azaltma hedeflerimiz bulunmaktadır.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş olarak Endüstriyel atık suyumuz bulunmamaktadır. Evsel atık su üretmekteyiz. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM Atıksuların Boşaltım İlkeleri / Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım Madde 25 Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkelere uyulmaktadır.

Ormansızlaştırmayı Engelleme Politikası

Politika Vizyonu

Temel bir orman koruma gerekliliği olarak ormansızlaştırma alanlarından temin edilen malzemelerin tedarikinden kaçınmayı ve ahşap ile kağıt ürünlerin yasal durumunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Artan kaynak kıtlığını ele almak için ormanların iyileştirilmesini destekleyerek uzun vadede kullandığımızdan daha fazla orman oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Politika

Yapacaklarımız:

 • Tüm ahşap ve kağıt ürünlerini "sorumlu satın alma" ilkesi uyarınca tedarik etmek,
 • Aşağıdakileri yaparak ormansızlaştırma alanlarından temin edilen malzemelerin tedarikinden kaçınmaya çalışmak,
  • Ürünlerde (ör. palet) bilinen, yasal kaynaklardan temin edilmesini ve bu ürünler için tedarik zinciri kontrollerini iyileştirmek.
  • Ormanların iyileştirilmesi girişimlerini destekleyerek ormanların üzerinde iyileştirici, olumlu bir etki sahibi olmak.

Ahşap ve Kağıt İlkesi

İlke Vizyonu

Tüm ahşap ve kağıt ürünlerini aşağıda tanımlandığı şekilde "sürdürülebilir bir şekilde kaynak temini" ile tedarik ederek sürdürülebilir orman yönetimini destekliyoruz.

İlke

Yapacaklarımız:

 • Sürdürülebilir bir şekilde kaynak temini yolu ile kriterlerimize uygun ahşap ve/veya kağıt ürünleri talep etmek ve yalnızca bunları kabul etmek.

Sürdürülebilir Ambalaj Malzemeleri İlkesi

İlke Vizyonu

Kullandığımız ambalaj miktarını en aza indirmeyi ve ambalajın kaçınılmaz olduğu durumlarda tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu şekilde en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

İlke

Yapacakl arımız:

 • Tekrar kullanımı ve/veya geri dönüşümü doğrulanabilir içerikli ambalaj kullanımını mümkün olduğu noktalarda en üst düzeye çıkarmak,
 • Mümkün olduğu noktalarda tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkararak ve ambalaj malzemelerinin kolayca ayrıştırılabilmesini ve uygun şekilde etiketlenmesini sağlayarak müşterilerin ambalajları tekrar kullanmasını veya geri dönüştürmesini kolaylaştırmak,
 • İnsan sağlığı ve çevre için düşük risk teşkil etmek.

Kimyasal İlkesi

İlke Vizyonu

Ürünlerimizde ve tedarik zincirimizde kimyasalların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması aracılığıyla çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizin fabrika çalışanlarını korumayı hedefliyoruz.

İlke

Kendi ürünlerimizde ve özel markalı ürünler ile tedarik zincirinde kullanılan kimyasalları denetleyerek üç ana alana odaklanıp mevzuat gerekliliklerinin ötesine geçeceğiz:

 • Şeffaflık

  • Ürünlerimizde ve tedarik zincirimizde kullanılan kimyasalların şeffaflığını artırma yönünde çalışmalar yürüteceğiz
  • Potansiyel olarak yüksek risk taşıyan ürünleri ve üretim süreçlerini tespit ederek risk bazlı bir yaklaşım benimseyeceğiz.
  • Yüksek risk taşıyan ürünler için tedarikçilerin Madde Listesi sunmalarını şart koşacağız.
  • Yüksek risk taşıyan üretim süreçleri için tedarikçilerin ürünleri üretmek üzere kullandıkları kimyasallara şeffaflık kazandırmaları için görüşmeler yürüteceğiz.
 • Kimyasal yönetimi

  • Ürünlerimiz ve tedarik zincirimizde kullanılan kimyasalları denetleme konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyeceğiz
  • Ürünlerde ve üretim süreçlerinde kimyasalları aşamalı olarak kaldırarak veya ikame ederek tedbir alıp riskleri ele alacak ve kontrolsüz maddelere ilişkin görüşler geliştireceğiz.
  • Çalıştığımız fabrikaları kimyasal yönetimi uygulamalarını geliştirme yönünde destekleyeceğiz.
 • İnovasyon

  • Sürdürülebilir kimya alanında inovasyonu teşvik edeceğiz.

İnsan Hakları Politikası

Politika Vizyonu

Yerel halk ve tedarik zincirimizdeki işçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz de dahil olmak üzere ticari faaliyetlerimizden etkilenen her bireyin insan haklarına (temel hak ve özgürlükler) saygı duymayı ve bunları savunmayı taahhüt ediyoruz.

İnsan haklarına yaklaşımımızın Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, Uluslararası İnsan Hakları Yasası (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini de içerir), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çalışmaya ilişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri ile ayrımcılığın önlenmesine ilişkin BM sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve ilkeler doğrultusunda olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Politika

İnsan haklarına saygı göstererek aşağıdakiler de dahil olmak üzere insan haklarının ihlal edilmesini engellemek için durum tespiti yapacağız:

 • Yeni işe alımlar ve mevcut faaliyetler dahil olmak üzere işimizle ilişkili modern kölelik ve insan hakları risklerini düzenli olarak gözden geçirmek,
 • Tedarik zinciri riskleri de dahil olmak üzere riskleri hafifletici kontroller uygulamak (etik satın alma yaklaşımımıza ilişkin Etik Satın Alma Politikamızı inceleyin),
 • Davranış Kurallarımız, Tedarik Zinciri İş Yeri Standartlarımız ve ilgili olan durumlarda diğer şirket politikalarındaki insan haklarına saygı gösterilmesini teşvik etmek,
 • Herkesin, insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeleri tarafımıza bildirmesini sağlayacak gizli bir ihbar hizmeti sunmak,
 • İnsan haklarıyla ilgili iddia edilen ihlalleri kapsamlı şekilde soruşturmak,
 • Faaliyetlerimizle bağlantılı insan hakları ihlali mağdurlarının mağduriyetlerini gidermeye yönelik erişimini teşvik etmek.

Etik Satın Alma ile Tedarikçi İş Yeri Etik ve Çevresel Güvence İlkeleri

İlke Vizyonu

Kendi iş süreçlerimizde belirlediğimiz etik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politikaları, tedarik zincirimiz dahilinde teşvik etme taahhüdümüz bulunmaktadır.

İlke

Yapacaklarımız:

 • Ürün ve kaynakları, insan haklarına ve çevreye saygı duyma taahhüdümüzü paylaşan ve dolayısıyla Tedarik Zinciri İş Yeri Standartları'na uyması gereken tedarikçilerden sağlamak,
 • Etik riskler ve denetimler dahil olmak üzere tedarik zinciri bilgilerinin paylaşımını teşvik etmek,
 • Etik denetim gerektiren yüksek riskli tedarikçileri/tesisleri tespit etmek,
 • İş açısından kritik hataların tespit edilmesi durumunda kararlı ve hızlı bir şekilde harekete geçmek,
 • Standartları zaman içerisinde geliştirmek amacıyla tedarikçilerle iş birliği yapmak,
 • Daha geniş tedarik zincirimizi kapsama dahil etmek için risk değerlendirmesi ve denetim programımızı genişletmek,
 • Önemli satın alma bölgelerimizde stratejik topluluk programları geliştirmek.

Eğitim Politikası

Politika Vizyonu

İyi bir eğitim ortamının oluşturulmasına yardımcı olan bir topluluğun parçası olmak,

Politika

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. olarak eğitim her zaman desteklenen bir unsur olmuştur. Şirket içinde gerek personele gerekse eğitim gören çocuklarına destek sağlanmaktadır.

Ayrıca eğitim alanında ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanması konusunda da şirketimiz çevre okullarda aktif rol oynamaktadır.

2021 yılında Emek Akademi kurularak çalışanların teknik, mesleki ve kişisel gelişimlerinin sürekli olarak üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütülmektedir.

Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası bulunmaktadır. Kamu ile paylaşılmamıştır. Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir.

Paydaş iletişimi, sür ekli ve şeffaf bir şekilde yürütümekte, takip ed ilmekte ve kamu ile paylaşılmaktadır.

Benimsediği uluslararası raporlama standartları ve üyesi olduğu uluslararası kuruluş ve ilkeler takip e dilmekte ancak henüz hedeflere entegre edilmemiş ve kamuya açıklanmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağ lanması için azami çaba gösterilmektedir.

Sürdürülebilirlik konusu, faaliyetlerinin çevresel etkileri ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak için çaba gösterilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışılmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programları hazırlanmaktadır.

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.